D102_세트_로즈로사

로즈로사

장미는 여러 송이가 함께 모여 있어도 아름답지만
한 송이만으로도 특유의 섹시한 매력을 느낄 수 있는 꽃입니다.
그러한 눈부신 장미 한 송이를 그래도 옮겨 놓은 신부
세트입니다.

SETTING N, R, E

STONE N, R, E: Diamond 0.5ct

CONCEPT눈부신 장미 한 송이

LINEBLOOM LINE

D102_세트_스노우듀

스노우 듀

N,E,R : Diamond 0.5ct

D102_세트_쁘띠

쁘띠

N,E,R : Diamond 0.5ct

D102_세트_스파클

스파클

N,E,R : Diamond 0.5ct

D102_세트_눈꽃향기

눈꽃향기

N, R, E: Diamond 0.5ct

D102_세트_노티컬

노티컬

N, E : Diamond 0.1ct /
R : CZ 0.3ct

D102_세트_글램

글램

N,E : Diamond 0.3ct /
R : Diamond 0.3ct, 0.5ct

D102_세트_프리즘

프리즘

N, E, R : Diamond 0.3ct

D102_세트_눈꽃향기2

눈꽃향기Ⅱ

N, R, E: Diamond 0.5ct

D102_세트_청혼

청혼

N,R: Diamond 0.5ct
E: Diamond 0.3ct

D102_세트_스윗가든

SWEET GARDEN

N, R: Diamond 0.5ct / E: Diamond 0.3ct

D102_세트_설레임

설레임

R: Diamond 0.5ct
N, E: Diamond 0.3ct

D102_세트_로제

로제

N, R: Diamond 0.5ct
E: Diamond 0.3ct

D102_세트_블라썸

BLOSSOM

N, E, R: Diamond 0.5ct

D102_세트_바람꽃

바람꽃

R: Diamond 0.5ct
N, E: Diamond 1ct

D102_세트_뮤즈

MUSE

N, R : Diamond 0.5ct /
E : Diamond 0.3ct

D102_세트_천년비

천년비

R: Diamond 0.5ct & Pear Cut 0.2ct
N, E: Pear Cut 0.7ct

D102_세트_코델리아

코델리아

R: Diamond 0.5ct, 0.3ct
N: Diamond 0.5ct
E: Diamond 0.3ct

D102_세트_끌림

끌림

R: Diamond 0.5ct
N, E: Diamond 0.3ct

D102_세트_돌체

돌체

R, N, E: Diamond 0.3ct

D102_세트_여인의향기

여인의 향기

N, R: Diamond 0.5ct / E: Diamond 0.3ct

D102_세트_봄의소리

봄의 소리

R: Diamond 0.5ct
N, E: Diamond 0.3ct

D102_세트_언제나봄날

언제나 봄날

N, R: Diamond 0.5ct
E: Diamond 0.3ct