D102_커플링_인연1부

인연 1부

사람과 사람 사이 운명적인 인연을 모티프로 디자인한
커플링입니다. 무광 화이트골드와 유광 핑크 골드 콤비가 부드러운 느낌을 주며 가드링은 여러 가지 연출이 가능합니다

SETTING18K White Gold & Pink Gold

STONEDiamond 0.1ct

CONCEPT운명적인 인연

LINEWATER LINE

D102_커플링_끌로에

끌로에

18K White Gold & Pink Gold
Diamond 0.1ct

D102_커플링_피앙세

피앙세

18K White Gold
Diamond 0.1ct & Melee Diamond

D102_커플링_라블룸

라블룸

18K White Gold & Pink Gold
Diamond 0.1ct

D102_커플링_러스터

러스터

18K White Gold
Melee Diamond

D102_커플링_러스터S

러스터S

18K White Gold & Pink Gold

D102_커플링_비투윈

비투윈

18K White Gold
Melee Diamond

D102_커플링_유우니

유우니

18K White Gold, Princess Cut 0.08ct

D102_커플링_로맨틱D

로맨틱 D

18K White Gold & Pink Gold
Diamond 0.1ct

D102_커플링_퓨어

퓨어

18K White Gold & Pink Gold
Diamond 0.1ct

D102_커플링_메리유

메리유

18K Pink Gold
Diamond 0.2ct

D102_세트_눈꽃향기

눈꽃향기

N, R, E: Diamond 0.5ct

D102_세트_눈꽃향기2

눈꽃향기Ⅱ

N, R, E: Diamond 0.5ct

D102_세트_청혼

청혼

N,R: Diamond 0.5ct
E: Diamond 0.3ct

D102_세트_바람꽃

바람꽃

R: Diamond 0.5ct
N, E: Diamond 1ct

D102_세트_쉬폰

쉬폰

N,E,R: Diamond 0.2ct

D102_세트_디아나

디아나

N,E: Diamond 0.3ct
R: Diamond 0.5ct

D102_세트_스윗가든

스윗가든

N, R: Diamond 0.5ct / E: Diamond 0.3ct

D102_세트_로제

로제

N, R: Diamond 0.5ct
E: Diamond 0.3ct

D102_세트_올포유

올포유

N,E,R: Diamond 0.2ct

D102_세트_노티컬

노티컬

N, E : Diamond 0.1ct /
R : CZ 0.3ct

D102_세트_샤인엣지

샤인엣지

N,R,E: Diamond 0.5ct

D102_세트_설레임

설레임

R: Diamond 0.5ct
N, E: Diamond 0.3ct